การศึกษา และสื่อการสอน

การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Fire Prevention and Emergency Responses)

ปทานุกรมภาษาพูดแต้จิ๋ว

เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

คู่มือสอนวาด และขายออนไลน์ ภาพ Vector ฉบับมืออาชีพ

การเมืองและการปกครองจีน 1921-2021 หนึ่งศตวรรษพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วีอาร์ - ความเป็นจริงเสมือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบจำลอง 3 มิติ

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์

แบบประเมินทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กตามกรอบแนวคิด ICF

นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยา การออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

การวิจัยประวัติชีวิตในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนสังคม

เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

กิจกรรมทางกายและกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเด็ก

ความยุติธรรมในสวัสดิการสังคม

คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤต

โลหิตวิทยาคลินิก: ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

การศึกษาเพื่อสุขภาวะของเด็ก (ไม่) พิเศษ

ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย

ภาษา(ศาสตร์)กับสังคมและการสอน

มะเร็งต่อมลูกหมากและการดูแลแบบสหวิทยาการ (Multidiscilinary approach of Prostate Cancer)

แสงแห่งมณีจันทร์ (สี่สีทั้งเล่ม)

การประเมินคุณภาพชีวิต

นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เส้น สี ชีวิต (สี่สีทั้งเล่ม)

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก

ศิลปกรรมกระจก

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ

พิบัติภัย - ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่

มองฝรั่งเศส