ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

แค้นของคนตาย

การเมืองและการปกครองจีน 1921-2021 หนึ่งศตวรรษพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์

การวิจัยประวัติชีวิตในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนสังคม

เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่

ความยุติธรรมในสวัสดิการสังคม

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย