ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป Rehabilitation Medicine in General Practice