สถาปัตยกรรม บ้าน และสวน

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล