วิทยาศาสตร์การแพทย์

การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

แบบประเมินทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กตามกรอบแนวคิด ICF

นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยา การออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

กิจกรรมทางกายและกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเด็ก

คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤต

โลหิตวิทยาคลินิก: ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

มะเร็งต่อมลูกหมากและการดูแลแบบสหวิทยาการ (Multidiscilinary approach of Prostate Cancer)