ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา

วิศวกรรมแอนติบอดี (antibody engineering) การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์