สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยกและสงครามเกาหลี

วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ