• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : บรรจง อมรชีวิน
  • ISBN :9745348511
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 181
  • ขนาดไฟล์ : 2.51 MB
วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ วัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง ผู้เขียน บรรจง อมรชีวิน ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อ วิถีชีวิต การศึกษา ระบบสังคม ค่านิยม รวมทั้งวิธีคิด ซึ่งทำให้วิธีการทำงานแตกต่างกันไปด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อธุรกิจและทำงานร่วมกับคนที่มาจากหลายชาติหลายภาษา สารบัญ สารบัญ ภาคที่ 1 หมวดหมู่และวัฒนธรรมลักษณะต่างๆ บทที่ 1 วัฒนธรรมที่หลากหลาย บทที่ 2 การจัดการกับความหลากหลาย บทที่ 3 เงื่อนไขในทางวัฒนธรรมสำหรับการแข่งขันระดับโลก บทที่ 4 การออกแบบการบริหารให้เหมาะกับวัฒนธรรม บทที่ 5 การจัดการกับวัฒนธรรมต่างๆ บทที่ 6 วัฒนธรรมระหว่างประเทศเปรียบเทียบ บทที่ 7 เงื่อนไขทางวัฒนธรรม บทที่ 8 หมวดหมู่ของวัฒนธรรม ภาคที่ 2 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการบริหารในองค์กร บทที่ 9 สถานภาพ ภาวะผู้นำ และองค์กร บทที่ 10 วัฒนธรรมกับการสร้างทีมงาน บทที่ 11 วัฒนธรรมกับการสื่อสาร บทที่ 12 วัฒนธรรมกับมารยาทสังคม ภาคที่ 3 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงการเจรจาต่อรองของชาติต่างๆ บทที่ 13 ลักษณะประจำชาติและการเจรจาต่อรอง บทที่ 14 การเจรจาต่อรองเปรียบเทียบ เอกสารอ้างอิง