สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเมืองและการปกครองจีน 1921-2021 หนึ่งศตวรรษพรรคคอมมิวนิสต์จีน

การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช: การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

วีอาร์ - ความเป็นจริงเสมือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบจำลอง 3 มิติ

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์

แบบประเมินทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กตามกรอบแนวคิด ICF

นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยา การออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

การวิจัยประวัติชีวิตในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนสังคม

เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

กิจกรรมทางกายและกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเด็ก

ความยุติธรรมในสวัสดิการสังคม

คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก

ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤต

โลหิตวิทยาคลินิก: ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม สำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

มหาวิทยาลัยไทย: พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

การศึกษาเพื่อสุขภาวะของเด็ก (ไม่) พิเศษ

ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย

ภาษา(ศาสตร์)กับสังคมและการสอน

มะเร็งต่อมลูกหมากและการดูแลแบบสหวิทยาการ (Multidiscilinary approach of Prostate Cancer)