การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรม

พรอพอลิส ขุมทรัพย์จากผึ้ง