รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

วิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตราย

นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม