ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์

การฟื้นสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังโดยวิธีทางกายภาพบำบัด