• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
  • Author : ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
  • ISBN :-
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 170
  • ขนาดไฟล์ : 7.2 mb MB
ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังส่วนใหญ่มีปัญหาทางระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง การรับความรู้สึกบกพร่อง และระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเสียสมดุล แม้ว่างานกายภาพบำบัดสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยจนสามารถกลับไปสู่ชุมชนและใช้ชีวิตอย่างอิสระ ผู้ป่วยใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ และไม่เป็นภาระของคนอื่น ดังนั้นนักกายภาพบำบัดต้องมีประสบการณ์ในการฝึกผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง มีแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม แต่ปัจจุบันหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังยังมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่แล้วหนังสือจะอ้างอิงตามหลักวิชาการ ทำให้นักศึกษากายภาพบำบัดหรือนักกายภาพบำบัดไม่เข้าใจ ไม่ทราบหลักการ หรือวิธีการฟื้นฟูได้อย่างครอบคลุม ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การทำงาน 21 ปี ของผู้เขียน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปประกอบที่จัดทำโดยผู้เขียน และพยายามยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้อ่านได้ความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้กับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูสภาพได้อย่างสูงสุด โดย ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ผู้พัฒนา "EV Car For Disable" ได้รับรางวัล Excellent Invention จาก National University of Science and Technology (Rusia)ในงาน Thailand inventor’s day 2019 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ สังกัด หน่วยกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนำ. 3
จากผู้เขียน. 4
บทที่ 1 การฟื้นสภาพ. 5
บทที่ 2 การบาดเจ็บไขสันหลัง. 10
บทที่ 3 การตั้งเป้าหมายทางกายภาพบำบัด. 30
บทที่ 4 ภาวะของร่างกายหลังจากบาดเจ็บไขสันหลังและภาวะแทรกซ้อน. 36
บทที่ 5 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด. 46
บทที่ 6 การฟื้นสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังทางระบบหายใจโดยวิธีกายภาพบำบัด. 56
บทที่ 7 การฝึกทักษะวีลแชร์. 66
บทที่ 8 ผิวหนังและแผลกดทับ. 96
บทที่ 9 การฝึกเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง. 110
บทที่ 10 ตัวอย่างการเขียนรายงานทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยไขสันหลัง. 143
บรรณานุกรม. 164
ประวัติผู้เขียน. 168