ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management