ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลชีววิทยาและการประยุกต์

นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management

กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ