• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. บุญเลิศ วัจจะตรากุล
  • ISBN :9789742126681
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 194
  • ขนาดไฟล์ : 2.87 MB
กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจในการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่มีประสิทธิผล ผู้เขียน ผศ.ดร. บุญเลิศ วัจจะตรากุล กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategic Outsourcing) เล่มนี้ เป็นคู่มือในการช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการเอาต์ซอร์สบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปดำเนินงานได้อย่างมีหลักการ โดยมุ่งเน้นในการแนะนำและตอบข้อสงสัยเบื้องต้นของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเอาต์ซอร์สบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังอธิบายถึงวิวัฒนาการของการเอาต์ซอร์สบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำเสนอรูปแบบการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สารบัญ ภาคที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 1 วิว้ฒนาการและรูปแบบของการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 2 เหตุผลและกระบวนการในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 4 การตัดสินใจและเตรียมแผนงานในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 5 การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 6 การกำกับดูแลโครงการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคที่ 3 การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและการวัดความสำเร็จของการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 7 การเอาต์ซอร์สงานแอปพลิเคชัน บทที่ 8 การเอาต์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ บทที่ 9 การวัดความสำเร็จในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม การเอาต์ซอร์ส (Outsourcing) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินงานและให้บริการที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการดำเนินงานนั้นก็เหมือนกับการบริหารจัดการทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะออกแบบ ดำเนินการ และบริหารเครื่องมือชินนี้อย่างไร บริษัทที่เอาต์ซอร์สหลายรายประสบความล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเอาต์ซอร์สขององค์กร เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน และบริหารจัดการกระบวนการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและมีหลักการ