Naresuan University Publishing House

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา (Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications)

เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยกและสงครามเกาหลี

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข

ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ

ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ