สร้างสรรค์ และ การออกแบบ

วีอาร์ - ความเป็นจริงเสมือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์แบบจำลอง 3 มิติ