เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
  • ISBN :9786163983992
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 332
  • ขนาดไฟล์ : 39.13 MB
ศตวรรษที่ 21 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เศรษฐกิจของเอเชียมีบทบาทมากขึ้นในขณะที่สหรัฐ ฯ ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของจีนในเวทีโลก สงครามการค้าเป็นเพียงฉากหน้าที่แสดงถึงความตึงเครียดในปี ค.ศ. 2018 โลกในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนไปเป็นระบบที่มี 2 ขั้ว (Bipolar) ที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพากัน โดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ทั้งสองจะต้องปรับเข้าหากันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโลก