• คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร
  • ISBN :9786160830015
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 209
  • ขนาดไฟล์ : 8.90 MB
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ผศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการ เพื่อการจัดการให้แก่นิสิตและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย นวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม การบริหารนวัตกรรม นวัตกรรมกับการจัดการด้านธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมกับทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ สารบัญ บทที่ 1 นวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม บทที่ 2 การบริหารนวัตกรรม บทที่ 3 นวัตกรรมกับการจัดการด้านธุรกิจ บทที่ 4 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย บทที่ 5 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา บทที่ 6 นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาประเทศไทย