จุลชีววิทยาและการประยุกต์
  • คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์
  • ISBN :9786163983213
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 244
  • ขนาดไฟล์ : 36.01 MB
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและยูแคริโอต จุลินทรีย์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว ไวรัสวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอตวิธีการทางจุลชีววิทยา การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ มาอธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ เพื่อใช้ช่วยในการศึกษาค้นคว้า และทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจงานทางด้านจุลชีววิทยาทั่วไป