• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
  • ISBN :9786160813735
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 390
  • ขนาดไฟล์ : 36.45 MB
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการ ความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ ผู้เขียน ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง "การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ" เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ และการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การสอน การทำงาน การฝึกอบรม และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ บทที่ 2 บริบทโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บทที่ 5 การวางแผนโครงการ บทที่ 6 การจัดโครงสร้างองค์กรโครงการ บทที่ 7 การประมาณการโครงการ บทที่ 8 การติดตามและการประเมินผลโครงการ บทที่ 9 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปิดโครงการ บทที่ 10 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กต์สำหรับวางแผนโครงการ