ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  • ISBN :9786163980335
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 260
  • ขนาดไฟล์ : 15.17 MB
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้และเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนและการวิจัยค้นคว้าทางด้านสถาปัตยกรรมในสังคมไทย