รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  • ISBN :9789746729574
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 370
  • ขนาดไฟล์ : 41.89 MB
บ้านเรือนอุษาคเนย์ สะท้อนพหุลักษณือันกลมกลืนและงดงามของสังคมพหุชาติพันธุ์ในเอกเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้มาจากแหล่งเดียวกันและมีวิวัฒนาการร่วมกันมานาน พวกเขาเป็นชาวนาโดยสายเลือดถือระบบเครือญาติ มีความเชื่อเรื่องผี และเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ คนอุษาคเนย์ได้สร้างสมศิลปะสถาปัตยกรรมในวิถีเฉพาะคนสืบกันมาหลายชั่วอายุคน จากรูปแบบพื้นฐานที่เรียบง่ายสู่แบบแผนประเพณีที่ซับซ้อน จนเกิดเป็นสภาพแวดล้มที่สิ่อสารวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อของสังคม อันเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ รูปลักษณ์ สัมผัส และกลิ่นอายของความรู้สึกพื้นถิ่น พื้นบ้าน ไม่เหมือนที่อื่นในโลก