คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : อาจารย์อารยา ดำช่วย
  • Author : อาจารย์อารยา ดำช่วย
  • ISBN :9786166034776
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 100
  • ขนาดไฟล์ : 4.58 MB
การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Fire Prevention and Emergency Responses) นี้มีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับสาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการควบคุม ป้องกันอัคคีภัย การคํานวณออกแบบระบบในการดับเพลิง การเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย การจัดทําแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมการฝึกซ้อมตามแผนที่กําหนด
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย
2. วัตถุอันตรายกับการเกิดอัคคีภัย
3. แนวคิดการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย
4. กฎหมาย/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
5. การจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ
6. การจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงเบื้องต้น
7. การออกแบบระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
8. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและการจัดทําแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย