การประเมินคุณภาพชีวิต
  • คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ดร.นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
  • ISBN :9786163982599
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 148
  • ขนาดไฟล์ : 12.36 MB
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (health-related quality of life) หมายถึงอะไร? คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แตกต่างกับค่าความพึงพอใจ (preference) และค่าอรรถประโยชน์ (utility) หรือไม่? QALYs, DALYs คืออะไร? วิธีการวัดค่าอรรถประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม แตกต่างกันอย่างไร? เครื่องมือ Standard gamble, Time trade-off และ Rating scale คืออะไร? การใช้เครื่องมือ EQ-5D ในการประเมินค่าอรรถประโยชน์ มีขั้นตอนอย่างไร? มีคำแนะนำถึงข้อจำกัด และการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ในทางปฎิบัติหรือไม่ หาคำตอบสำหรับทุกคำถามเหล่านี้ พร้อมความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ข้างในหนังสือเล่มนี้ !!