วิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของเกลือแร่ และสมดุลกรดด่างที่พบบ่อย

COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY

ภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของเกลือแร่ และสมดุลกรดด่างที่พบบ่อย ฉบับอัปเดต

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข>

การประเมินทางประสาทสัมผัส

การศึกษาชีวสมมูล

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

วิศวกรรมแอนติบอดี (antibody engineering) การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ