วิทยาศาสตร์การแพทย์

การศึกษาเพื่อสุขภาวะของเด็ก (ไม่) พิเศษ

ภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของเกลือแร่ และสมดุลกรดด่างที่พบบ่อย ฉบับอัปเดต

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

การประเมินทางประสาทสัมผัส

การศึกษาชีวสมมูล

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด

โรคตับจากยา

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

วิศวกรรมแอนติบอดี (antibody engineering) การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา (Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications)

สแตปฟิโลคอคไค การจำแนกชนิดและการก่อโรค

ปริทันต์ต้านการติดเชื้อ

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร: สมุนไพรกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอักเสบ