การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
  • คงเหลือ : 3
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN :9786163983169
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 472
  • ขนาดไฟล์ : 3.29 MB
การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ "การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี