คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
  • ISBN :9786163986658
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 162
  • ขนาดไฟล์ : 7.60 MB
หนังสือ “ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม” เล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อ เผยแพร่ความรู้ และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องฟิล์ม แผ่น บาง โดยเน้น การประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ในหนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของฟิล์มแผ่นบาง ส่วนประกอบของตํารับ พอลิเมอร์ จากธรรมชาติที่นิยมนํามาใช้เตรียมเป็นฟิล์มแผ่นบาง วิธีการเตรียม เครื่องมือท่ีใช้ บรรจุภัณฑ์ การ ควบคุมคุณภาพ และการนําเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาใช้ในการผลิตฟิล์มแผ่นบาง
หนังสือ “ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม” เล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อ เผยแพร่ความรู้ และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องฟิล์ม แผ่น บาง โดยเน้น การประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ในหนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของฟิล์มแผ่นบาง ส่วนประกอบของตํารับ พอลิเมอร์ จากธรรมชาติที่นิยมนํามาใช้เตรียมเป็นฟิล์มแผ่นบาง วิธีการเตรียม เครื่องมือท่ีใช้ บรรจุภัณฑ์ การ ควบคุมคุณภาพ และการนําเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาใช้ในการผลิตฟิล์มแผ่นบาง