• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
  • ISBN :9786163986658
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 162
  • ขนาดไฟล์ : 7.60 MB
หนังสือ “ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม” เล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อ เผยแพร่ความรู้ และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องฟิล์ม แผ่น บาง โดยเน้น การประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ในหนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของฟิล์มแผ่นบาง ส่วนประกอบของตํารับ พอลิเมอร์ จากธรรมชาติที่นิยมนํามาใช้เตรียมเป็นฟิล์มแผ่นบาง วิธีการเตรียม เครื่องมือท่ีใช้ บรรจุภัณฑ์ การ ควบคุมคุณภาพ และการนําเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาใช้ในการผลิตฟิล์มแผ่นบาง
คำนิยม I
คำนำ II
สารบัญ III
สารบัญรูปภาพ V
สารบัญตาราง X
คัดย่อและสัญลักษณ์ XI
ฟิล์มแผ่นบาง 1
1.1 บทนำ 2
1.2 ข้อดีและข้อเสียของฟิล์มแผ่นบาง 4
1.3 ประเภทของฟิล์มแผ่นบาง 8
1.4 บทสรุป 21
เอกสารอ้างอิง 23