คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รัตนา ทรัพย์บำเรอ
  • ISBN :9786163986627
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 496
  • ขนาดไฟล์ : 22.29 MB
ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาผลกระทบของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิตุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบขับถ่าย รวมถึงการเกิดโรคมะเร็งในระบบอวัยวะต่างๆ ซึ่งในแต่ละบทครอบคลุมถึงการทำงานของระบบอวัยวะ
ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาผลกระทบของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินหายใจ ระบบภูมิตุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบขับถ่าย รวมถึงการเกิดโรคมะเร็งในระบบอวัยวะต่างๆ ซึ่งในแต่ละบทครอบคลุมถึงการทำงานของระบบอวัยวะ