• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์)
  • ISBN :978-616-398-665-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 86
  • ขนาดไฟล์ : 14.44 MB
หนังสือ “กาวเมล็ดมะขามในงานศิลปะ” เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัย “อนุรักษ์ เทคนิคกาวเมล็ดมะขามเพื่อพัฒนาเป็นสื่อการสอน ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของครูช่างไทยสมัยโบราณเกี่ยวกับการทำกาวเมล็ดมะขาม ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย ประหยัด ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นพิษและมลภาวะ ต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ นำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุต่างๆ และสะดวกต่อการใช้สำหรับนักเรียนนักศึกษา ได้ทดลองใช้เป็นวัสดุการเรียนการสอนทํางานด้านศิลปะ
กิจกรรมประกาศ 4
บทคัดย่อ 5
บทนำ 7
การเตรียมผ้า 9
การเตรียมรองพื้น การเตรียมพื้นผนังถือปูน 10
กรรมวิธีการทำกาวเมล็ดมะขามการคั่วเมล็ดมะขาม 13
การต้มกาว 17