คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รัตติรส คนการณ์
  • ISBN :9786163985651
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 330
  • ขนาดไฟล์ : 8.92 MB
เภสัชอุตสาหกรรมเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาครั้งละปริมาณมากๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะรายในอุตสาหกรรม การผลิตยามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมาใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ละองค์ประกอบที่สำคัญก็ยังคงเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หนังสือภาพรวมการผลิตยานี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือช่วยทบทวนให้นักศึกษานำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบุคลากรทางแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในอุตสาหกรรมยาให้เข้าใจพื้นฐานของโรงงานผลิตยา การพัฒนารูปแบบยาเตรียม การผลิต เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งมีการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบและทันสมัย
เภสัชอุตสาหกรรมเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาครั้งละปริมาณมากๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะรายในอุตสาหกรรม การผลิตยามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมาใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ละองค์ประกอบที่สำคัญก็ยังคงเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หนังสือภาพรวมการผลิตยานี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือช่วยทบทวนให้นักศึกษานำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบุคลากรทางแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในอุตสาหกรรมยาให้เข้าใจพื้นฐานของโรงงานผลิตยา การพัฒนารูปแบบยาเตรียม การผลิต เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งมีการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบและทันสมัย