• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล
  • ISBN :9786160831043
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 343
  • ขนาดไฟล์ : 46.87 MB
พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล "พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก" เป็นหนังสือในการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจค้าปลีก และเป็นแนวทางในการบริหารร้านค้าปลีก สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการต่างๆ ในการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจก่อนซื้อ ขณะซื้อ หลังการซื้อ การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี การบริหารพื้นที่และการบริหารสินค้าภายในร้านค้า การบริหารความขัดแย้งภายในร้านค้า รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง สารบัญ ตอนที่ 1 บทนำ พฤติกรรมผู้บริโภค 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 2. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคกับทำเลและตำแหน่งที่ตั้ง 4. รูปแบบของทำเลที่ตั้ง 5. การเลือกทำเลและที่ตั้ง ตอนที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารร้านค้า 6. การบริหารพื้นที่และสินค้า 7. เทคนิคการนำเสนอสินค้า 8. การบริหารความขัดแย้งภายในร้าน ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด 9. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลง 10. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์