• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : เกรียงไกร ดำรงรัตน์,วัฒนา เชียงกูล,สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา
  • ISBN :9742123632
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 360
  • ขนาดไฟล์ : 6.16 MB
"Efficacy of Maintenance : สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา" มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือประกอบการทำงานบำรุงรักษา ให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพและความเข้มแข็งในเชิงการบริหารงานบำรุงรักษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างผลผลิตให้มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นไปที่เทคนิคหรือวิธีการลงมือทำงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่จะเน้นให้เข้าใจหลักการจัดระบบงาน และจัดการให้กิจกรรมต่างๆ ของงานบำรุงรักษาและหน่วยงานข้างเคียงเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำเสนอข้อแนะนำไปปฏิบัติ และข้อสรุปที่ครอบคลุมวิธีปฏิบัติของระบบบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนาระดับสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด สารบัญ บทที่ 1 คำศัพท์และคำนิยามของงานบำรุงรักษา บทที่ 2 การกำหนดประเภทงานบำรุงรักษา บทที่ 3 การจัดโครงสร้างและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บทที่ 4 การจัดเตรียมข้อมูลบำรุงรักษา บบที่ 5 การจัดกลุ่มงานบำรุงรักษาตามแผน บทที่ 6 ตารางงานของกลุ่มกิจกรรมบำรุงรักษาตามแผน บทที่ 7 ระบบควบคุมบำรุงรักษา บทที่ 8 การบริการงานบำรุงรักษาขณะหยุดเดินเครื่องตามแผน บทที่ 9 การวางแผนด้านอะไหล่ บทที่ 10 การจ้างเหมาและพันธมิตรงานบำรุงรักษา บทที่ 11 การจัดงบประมาณบำรุงรักษา บทที่ 12 แผนแม่บทการบริหารงานบำรุงรักษา บทที่ 13 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา บทที่ 14 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ บทที่ 15 สมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาและการปรับปรุง บทที่ 16 การจัดงานบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด บทที่ 17 ระบบบริหารต้นทุนของธุรกิจบริการ ฯลฯ