• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์
  • ISBN :9786160829040
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 311
  • ขนาดไฟล์ : 20.13 MB
การวิจัยธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์ "การวิจัยธุรกิจ" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการคือ (1) เพื่อใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการวิจัยธุรกิจ และประกอบการค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่กำลังเริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้เขียนเอง และ (2) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ของแหล่งทุนระดับชาติ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ตรง และช่วยให้ผู้สนใจศึกษามีมุมมองที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน สารบัญ บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นในการวิจัยธุรกิจ บทที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัยธุรกิจ บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและการกำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย บทที่ 4 ตัวแปรและสมมติฐาน บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 8 เครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือ บทที่ 9 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยและบทความจากงานวิจัยธุรกิจ