• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ดร. วนิดา วาดีเจริญ, ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์, รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์
  • ISBN :9786160827794
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 457
  • ขนาดไฟล์ : 20.46 MB
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้เขียน ดร. วนิดา วาดีเจริญ, ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์, รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ อธิบายองค์ประกอบของการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่เป็นแนวคิดของการวิจัยว่าด้วยเรื่อง ทำวิจัยเพื่ออะไร ความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องทำวิจจัย ส่วนที่สองคือ ทฤษฎีของการวิจัย ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่งานวิจัยต้องมีทฤษฎีรองรับ จะเลือกใช้ทฤษฎีอย่างไรให้สอดรับกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา และในองค์ประกอบสุดท้ายคือ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในภาคปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่องการลงสนามเก็บข้อมูลวิจัยลักษณะต่างๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ และสรุปผลในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการวิจัยในทุกประเภท และทุกขั้นตอนอย่างละเอียด มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมสอดแทรกตัวอย่างไว้ในทุกๆ หัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของการทำวิจัยได้อย่างชัดเจน สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย บทที่ 2 การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย บทที่ 3 กระบวนการวิจัย บทที่ 4 แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัย บทที่ 5 การทบทวนวรรณกรรม บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย บทที่ 7 ตัวแปร และสมมติฐาน บทที่ 8 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง บทที่ 9 การออกแบบเครื่องมือการวิจัย บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ คำนิยม ผมขอแสดงความยินดีและความชื่นชมกับ ดร.วนิดา วาดีเจริญ และคณะ ในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ โดยได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ออกมาเป็นหนังสือที่มีคุณภาพได้สำเร็จ และผมเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุกคน -- รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ -- อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สุดท้ายผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ดร.วนิดา วาดีเจริญ และคณะ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยผ่านหนังสือเล่มนี้ได้สำเร็จ และผมเชื่อมั่นว่าหนังสือ "ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ" เล่มนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพให้กับภาคธุรกิจและสังคมไทย -- อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ -- หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น