คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
3/3 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สสส
  • Author : เครือข่ายอากาศสะอาด
  • ISBN :978-616-393-295-2
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 218
  • ขนาดไฟล์ : 11.53 MB
เนื้อหาในสมุดปกฟ้าอากาศสะอาดได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก และ 17 บทย่อย โดยในส่วนหลักท่ี 1 (บทที่ 1-5) เป็นการกล่าวถึงความส�าคัญ ของปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเจาะลึกไปท่ีแหล่งก�าเนิดหลักท่ีส�าคัญได้แก่ ภาคยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างและพัฒนาเมือง ภาคเกษตรและป่า ไม้ และมลพษิ ทางอากาศขา้ มพรมแดน ซงึ่ ลว้ นแลว้ แตม่ คี วามเชอ่ื มโยงกบั นโยบาย การพัฒนาประเทศท่ีเน้นเพียงแค่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยปราศจากการ ค�านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อมิติสุขภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริงเท่าท่ีควร และ ยังครอบคลุมปัญหาในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม สาระส�าคัญของส่วนหลัก ท่ี 1 อีกประการคือการน�าเสนอองค์ความรู้ด้านองค์ประกอบทางเคมี เช่น สาร ก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารก่อการกลายพันธุ์ไดออกซิน และองคค์ วามรดู้ า้ นขนาดของอนภุ าคพเี อม็ 2.5 ซงึ่ ลว้ นแลว้ แตส่ ง่ ผลกระทบเชงิ ลบตอ่ สขุ ภาพรวมทงั้ เปน็ สาเหตขุ องโรครา้ ย เชน่ โรคระบบหวั ใจและหลอดเลอื ด และ โรคมะเร็ง และได้มีการน�าเสนอข้อมูลผลกระทบเชิงลบที่คาดไม่ถึงต่อสุขภาพจาก การเผาในภาคเกษตรซ่ึงมาจากการตกค้างของสารเคมียาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลง นอกจากน้ัน ยังน�าเสนอความเชื่อมโยงของจุลินทรีในอากาศกับมลพิษทางอากาศ และผลกระทบตอ่ สขุ ภาพ และทง้ิ ทา้ ยดว้ ยวธิ ที า� ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั ความเสยี่ งจาก มลพิษทางอากาศที่ต่างกันของคนแต่ละกลุ่ม ปัจจัยเส่ียง และมาตรการป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพที่เหมาะสม