• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ผศ. สุธี ขวัญเงิน
  • ISBN :9742121915
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 221
  • ขนาดไฟล์ : 2.89 MB
หลักการบัญชีการเงิน : Financial Accounting ผู้เขียน ผศ. สุธี ขวัญเงิน ถือว่าเป็นตำราที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้นหรือการบัญชีการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้า ใจพื้นฐานในเรื่องลักษณะทั่วไปของการบัญชี งบการเงินต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำ เนินงานของธุรกิจ สารบัญ 1.ลักษณะทั่วไปของการบัญชี 2.งบการเงินของธุรกิจ 3.การประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี 4.สมุดรายวันเฉพาะทางการบัญชี 5.รายการปรับปรุงทางการบัญชี 6.การบัญชีเกี่ยวกับเลินสด 7.การบัญชีเกี่ยวกับสินค้า 8.การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้และตั๋วเงิน 9.การบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา 10.การบัญชีเกี่ยวกับทุน 11.การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม 12.ระบบใบสำคัญ