• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์
  • ISBN :9742124523
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 298
  • ขนาดไฟล์ : 3.47 MB
ยุทธศาสตร์การแข่งขัน อธิบายถึงเหตุหรือปรากฎการณ์เชิงทฤษฎีที่ทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน กล่าวถึงผลหรือข้อปฏิบัติ... ผู้เขียน ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์ เสมือนประกอบด้วยหนังสือสองเล่มที่เสริมส่งค้ำจุนและอธิบายประกอบซึ่งกันและกัน โดยภาคแรกเป็นการอธิบายถึงเหตุหรือปรากฎการณ์เชิงทฤษฎีที่ทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่ภาคที่สองเป็นการกล่าวถึงผลหรือข้อปฏิบัติ อันได้แก่ เครื่องมือทางการบริหารบางอย่างที่สร้างและธำรงความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารบังเกิดความเข้าใจและเลือกเครื่องมือในการบริหารที่เหมาะสมกับบริษัทในแต่ละช่วงเวลา แทนที่จะนำมาใช้ตามกระแสนิยมและประสบความล้มเหลวในเวลาต่อมา สารบัญ บทที่ 1 ทำไมต้องศึกษาการได้เปรียบเชิงแข่งขัน บทที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างและการวางตำแหน่งในธุรกิจ บทที่ 3 แหล่งของความได้เปรียบเชิงแข่งขัน บทที่ 4 ปัจจัยกำหนดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน บทที่ 5 พลวัตของความได้เปรียบเชิงแข่ง บทที่ 6 วัฏจักรของความได้เปรียบเชิงแข่งขัน บทที่ 7 เหลี่ยมเพชรในภาพรวม บทที่ 8 ยุทธศาสตร์บริษัท บทที่ 9 นโยบายรัฐบาลกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บทที่ 10 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้ Balanced Scorecard บทที่ 11 ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการได้เปรียบแข่งขัน บทที่ 12 การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับธุรกิจ บทที่ 13 ห่วงโซ่อุปทาน บทที่ 14 ลอจิสติกส์ บทที่ 15 การได้เปรียบเชิงแข่งขันจากการบริจาค ฯลฯ