วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : Ciaran Walsh (เซียแรน วอลซ์) ผู้แปล ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
  • ISBN :9789742124496
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 371
  • ขนาดไฟล์ : 6.60 MB
วิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นตัวเลขทางการบัญชีและการเงินเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ผู้เขียน Ciaran Walsh (เซียแรน วอลซ์) ผู้แปล ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ เปรียบเสมือนแผนที่นำทางให้กับผู้บริหาร ที่จะต้องพบกับเรื่องการบริหารอัตราส่วนขั้นสูง ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การบริหารการเงินเบื้องต้น และการเชื่อมโยงไปถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละวัน เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม จากการนำอัตราส่วนมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการและวิเคราะห์ทางการเงินด้วย สารบัญ บทที่ 1 เบื้องหลัง -เหตุผลที่คุณต้องเลือกหนังสือเล่มนี้ -แบบฟอร์มและตรรกะ -ระบบ ฯลฯ บทที่ 2 งบการเงิน -บทนำ -งบดุล -โครงสร้างของงบดุล-สินทรัพย์ถาวร ฯลฯ บทที่ 3 ศัพท์เฉพาะของงบดุล -บทนำ - คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ บทที่ 4 บัญชีกำไรขาดทุน -บทนำ -กรณีตัวอย่าง บทที่ 5 เกณฑ์การวัดผลงาน -ความสัมพันธ์ระหว่างงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน -อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น -รูปแบบงบดุล บทที่ 6 การวัดผลการดำเนินงาน -อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน -อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น -อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ฯลฯ บทที่ 7 ตัวขับเคลื่อนผลประกอบการ -ผลการดำเนินงาน -แบบจำลองกำไรจากการดำเนินงาน บทที่ 8 วงจรกระแสเงินสด -สภาพคล่องขององค์กร -วงจรเงินสด -การวัดผลสภาพคล่อง-การวิเคราะห์ระยะยาวและระยะสั้น บทที่ 9 สภาพคล่อง -การวัดความคล่องตัวระยะสั้น -อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน -อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว ฯลฯ บทที่ 10 ข้อได้เปรียบทางการเงิน -ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย -อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ -การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การบริหารการเงินเบื้องต้น และการเชื่อมโยงไปถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละวัน