• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : Stuart Crainer ผู้แปล ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
  • ISBN :9789742126575
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 311
  • ขนาดไฟล์ : 4.21 MB
รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ จากนักคิกและนักปฏิบัติระดับโลกด้านการจัดการผู้ชี้นำทางโลกแห่งการจัดการ ผู้เขียน Stuart Crainer ผู้แปล ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา การจัดการสมัยใหม่มีขอบข่ายครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและก้าวทันแนวคิดใหม่ๆ ด้านการจัดการ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณในการพัฒนาตนเองเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดโอกาส ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดด้านการจัดการที่สำคัญๆได้ทุกเรื่อง ซึ่งหนังสือ รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ผู้บริหารอาจสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ สารบัญ บทที่ 1 โลกใหม่ด้านการจัดการ บทที่ 2 องค์กรในโลกยุคใหม่ บทที่ 3 ความท้าทายทางเทคโนโลยี บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปใช้งาน บทที่ 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ บทที่ 6 อาชีพและชีวิตการทำงาน บทที่ 7 การปฏิวัติด้านคุณภาพ บทที่ 8 การตลาดแบบคิดใหม่ ทำใหม่ บทที่ 9 ภาวะผู้นำ บทที่10 การเรียนรู้และการพัฒนา มุ่งที่จะตอบสนองความกระหายของผู้บริหาร โดยนำเสนอแนวความคิดต่างๆ ของผู้คิดค้นบุกเบิกด้านการบริหารจัดการ และแนวความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความคาดหวังในทุกๆวันของชีวิตของผู้บริหารเหล่านั้น แนวความคิดต่างๆ นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเสมอไป แต่ถ้าหากมีผู้ที่จะพยายามเข้าใจในแนวความคิดต่างๆนั้นและสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับเวลาและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม แนวความคิดเหล่านั้นก็สามารถที่จะเชื่อมต่อช่องว่าระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติได้