• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ดร. เอกอรุณ อวนสกุล
  • ISBN :9789742129538
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 326
  • ขนาดไฟล์ : 7.23 MB
ประกอบการเรียน ในวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ ของทุกสถาบันที่เปิดสอน เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ และกรณีศึกษา ที่ช่วยในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้เขียน ดร. เอกอรุณ อวนสกุล ปัจจุบันการตัดสินใจทางธุรกิจ ต้องอาศัยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยเป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรอบด้าน ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการผลิต การใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไร การตั้งราคา และอีกมากมาย จะเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นอย่างดี เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคง และมีกำไรให้กิจการดำเนินต่อไปได้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทุกท่าน ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สารบัญ ภาคที่ 1 แนะนำวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ - บทที่ 1 ขอบเขตและวิธีการของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ - บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์การจัดการ ภาคที่ 2 การวิเคราะห์อุปสงค์ และปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อธุรกิจ - บทที่ 3 การวิเคราะห์อุปสงค์ - บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อธุรกิจ ภาคที่ 3 การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุน และการวางแผนการผลิต - บทที่ 5 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไร - บทที่ 6 การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต - บทที่ 7 การใช้เทคนิคโปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการผลิต ภาคที่ 4 การตั้งราคา - บทที่ 8 การตั้งราคา - บทที่ 9 หัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการตั้งราคา ภาคที่ 5 เศรษฐศาสตร์การจัดการในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร - บทที่ 10 การวิเคราะห์โครงการลงทุนและประสิทธิผลของต้นทุน