• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : รศ.จรินทร์ เทศวานิช, รศ. จรินทร์ เทศวานิช
  • ISBN :9789742123932
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 509
  • ขนาดไฟล์ : 11.78 MB
เศรษฐศาสตร์การจัดการ ผู้เขียน รศ.จรินทร์ เทศวานิช, รศ. จรินทร์ เทศวานิช เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่มนี้ได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรธุรกิจ และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ อุปสงค์ และดุลยภาพของตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์การผลิต การเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไร การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย การกำหนดรารในทางปฏิบัติ หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน และบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ สารบัญ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 องค์กรธุรกิจและเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด บทที่ 4 การวิเคราะห์อุปสงค์ บทที่ 5 การประมาณอุปสงค์ บทที่ 6 การพยากรณ์ บทที่ 7 การวิเคราะห์การผลิต บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุน บทที่ 9 รายและกำไร บทที่ 10 การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง บทที่ 11 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาขาย บทที่ 12 การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ บทที่ 13 หลักการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน บทที่ 14 หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน บทที่ 15 บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ฯลฯ