• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์), รศ.ดร., ผศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์
  • ISBN :9786160813360
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 324
  • ขนาดไฟล์ : 24.61 MB
การวิจัยดำเนินงาน มีทั้งทฤษฎีและโจทย์ตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีการสอนการใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel 2007 และโปรแกรมสเปรดชีตทางด้านการจำลองสถานการณ์ ผู้เขียน รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์), รศ.ดร., ผศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวิจัยดำเนินงาน" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับทฤษฎีและโจทย์อย่างที่พบในชีวิตประจำวัน โปรแกรมเชิงเส้นตรง และวิธีการแก้ปัญหาโดยวิธีต่างๆ รวมถึงการใช้ Microsoft Excel 2007 ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาควบคู่ ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการขนส่ง การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลังแบบพื้นฐาน ปัญหาระบบแถวคอย การจำลองสถานการณ์ และการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังมีการสอนการใช้ซอฟท์แวร์ที่หาได้ทั่วไปอย่าง Microsoft Excel 2007 และโปรแกรมสเปรดชีตทางด้านการจำลองสถานการณ์ให้ได้ศึกษาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง บทที่ 3 การใช้ Excel ในการหาจุดที่ดีที่สุด บทที่ 4 ปัญหาควบคู่ บทที่ 5 ปัญหาการขนส่ง บทที่ 6 ปัญหาการมอบหมายงาน บทที่ 7 การพยากรณ์ บทที่ 8 แบบจำลองสินค้าคงคลังในสถานการณ์ที่แน่นอน บทที่ 9 ปัญหาระบบแถวคอย บทที่ 10 การจำลองสถานการณ์ บทที่ 11 การจัดการโครงการด้วยการเขียนผังงานตามลำดับก่อนหลัง