• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ
  • ISBN :9786160817542
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 457
  • ขนาดไฟล์ : 6.59 MB
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม ช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ ผู้เขียน ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ ธุรกิจขนาดย่อมมีโอกาสในการเจริญเติบโตสูง แต่ก็มีอัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวสูงเช่นกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีทักษะด้านการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการผลิต การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข่งขันในตลาดระดับประเทศและนานาชาติได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด การพัฒนากลยุทธ์ การจัดการ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ สารบัญ บทที่ 1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 3 การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม บทที่ 4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทที่ 5 การเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ บทที่ 6 แผนธุรกิจ บทที่ 7 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ บทที่ 8 การจัดโครงสร้างองค์กร บทที่ 9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 10 การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาด ฯลฯ