• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
  • ISBN :9786160835393
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 226
  • ขนาดไฟล์ : 3.69 MB
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด (Strategic Teaching Thinking Skills) (PDF) หนังสือเล่มนี้ตอ้งการให้ครูผู้สอนได้เรีนยรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนทักษะการคิดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain Based Learning)