คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
  • คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
  • ISBN :9786163983107
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 283
  • ขนาดไฟล์ : 6.02 MB
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยาการข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการวางแผน วิเคราะห์ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แนวคิดของการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสถิติ คณิตศาสตร์ และซอฟแวร์ และต้องอาศัยความรู้ทางด้านการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ดี เพื่อให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร