ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ
  • คงเหลือ : 2
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. สุรีพร อุทัยคุปต์
  • ISBN :9786163983077
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 204
  • ขนาดไฟล์ : 8.86 MB
กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical spine) เป็นส่วนที่สําคัญในการช่วยรับนํ้าหนัก ศีรษะ เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของศีรษะและคอ และเป็นทางผ่านของระบบประสาท ความมั่นคง (stability) และการเคลื่อนไหว (mobility) ของกระดูกสันหลังส่วนคอเกิดขึ้นจากการควบคุมการทํางานของกระดูกและ กล้ามเนื้อคอ องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและชีวกลศาสตร์ (biomechanics) ของกระดูกสันหลังส่วนคอเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ ได้แก่ กล้ามเนื้อ (muscle) เอ็นข้อต่อ (ligament) ข้อต่อ (joint) และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงกายวิภาคเชิงหน้าที่และชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลังส่วนคอเพื่อเป็นพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความบกพร่องทางระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์ กับอาการปวดคอ และการนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินและการดูแลรักษา ในผู้ที่มีอาการปวดคอตอไป